top of page

La Chine

Bac Hai - Heiku
Heiku
Heiku - Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong - Shantou - Huang Xi
Huang Xi - Quan Zou Shi
Quan Zou Shi - Fu Qing Shi
Fu Qing Shi - Ningde
Ningde - Fu Jian
Fu Jian - Rui An Shi
Rui An Shi - Li Hai Shi
Li Hai Shi - Ningbo - Shanghaï
Shanghaï